top of page
טיפול באישורי יבוא אמ"ר

טיפול באישורי יבוא אמ"ר

אישורי יבוא אמ"ר. אישורים אלה הם חלק מהדוקומנטציה הנדרשת מרשות המכס בלבד, ואינם מהווים בשום אופן אישורי רישום. כלומר, לא ניתן להציגם כאישור רשמי ממשרד הבריאות  למוצר!

בתחום זה קיימים 2 סוגי אישורים:

  • אישורי יבוא חד פעמיים – למשלוח אחד בלבד. דוגמאות למצבים רלוונטיים, שבהם ניתן להסתייע באישורים החד הפעמיים יהיו: לאחר הגשת בקשת רישום חדשה וקבלת מספר הפניה, יבוא דוגמאות בלבד ומקרים דחופים.

  • אישורי יבוא תקופתיים – לאחר קבלת אישור הרישום ניתן לקבל אישור יבוא תקופתי לכל משלוחי המוצרים ולאורך כל זמן שהאישור בתוקף.

טיפול באישורי

יבוא אמ"ר 

בתחום זה קיימים 2 סוגי אישורים

הרצאות לחברות

בנושא רישום אמ"ר

"אמ"ר - עשה ואל תעשה"

ייעוץ והדרכה

בנושא רישום אמ"ר

דיוק תהליך בניית התיק והגשתו במינימום זמן 

בניית תיקי רישום

והגשה לאמ"ר

קיימות 5 הגשות רישום מרכזיות

bottom of page