top of page
הרצאות לחברות בנושא אמ"ר

הרצאות לחברות

ההרצאה "אמ"ר - עשה ואל תעשה" מבוססת על הידע המקצועי ועל הניסיון ארוך השנים של תרי טאובין – שירותי רישום וייעוץ אמ"ר בתפקיד מנהלת תהליכי רישום למכשור רפואי במשרד הבריאות. ההרצאה מיועדת לנציגי חברות וליזמים, אשר מעוניינים להרחיב את הידע המקצועי שלהם בתחום לקראת יבוא של מוצר או מכשור רפואי מחו"ל.

מטרה ההרצאה היא להציג את עיקרי הדברים הנוגעים לתהליך, על מנת למקסם את ניהול בניית תיק האמ"ר והגשתו, כך שתתקבל התוצאה הטובה ביותר בלוחות הזמנים הטובים ביותר. מטרה אשר משותפת לשני הצדדים – לחברה המגישה ולאגף הרישום במשרד הבריאות.

בהרצאה יוצגו מושגים מרכזיים, שכלולים בתהליך בניית התיק והגשתו, חידוד משמעותם, ויובהרו מהלכים מהותיים בכל אחד מהשלבים: טרום הגשה [בניית תיק האמ"ר], הגשת הבקשה, וכן אלמנטים שיש להתייחס אליהם לאחר קבלת האישור מאגף הרישום.

טיפול באישורי

יבוא אמ"ר 

בתחום זה קיימים 2 סוגי אישורים

הרצאות לחברות

בנושא רישום אמ"ר

"אמ"ר - עשה ואל תעשה"

ייעוץ והדרכה

בנושא רישום אמ"ר

דיוק תהליך בניית התיק והגשתו במינימום זמן 

בניית תיקי רישום

והגשה לאמ"ר

קיימות 5 הגשות רישום מרכזיות

bottom of page